Downloading Brochure
Welcome
St.Ann's Sadan

hmÀ²-Iy-¯n-se-¯n-b-h-cpsS F®-kw-Jy-bn-epÅ hÀ²-\-hv, AhÀ¡p-th- kwc-£-W-hpw, ]cn-N-c-W-hpw, kvt\lhpw \ÂIm³ km[n-¡m¯ IpSpw-_-km-l-N-cy-§Ä, Cu kwcw-`-¯n\vhgn sXfn-¡p-¶p. PohnX kmbm-Ó-¯n kt´m-j-ambpw kuI-cy-ambpw th-{Xip{iq-j-IÄ e`n-¨p-sIm-v kam-[m-\-]qÀ®-amb Hcp PohnXw \bn-¡pI F¶Xv Gh-cp-sSbpw B{K-lhpw {]Xo-£bpw Ah-Im-i-hp-am-Wv. skâv B³kv (eq-tk¬) k` 1909  kznävkÀe--n eqtk¬ F¶Øe¯v Øm]n-X-am-bn. IÀ½-\n-c-X\w [\y-\p-amb hnÃyw-ta-bÀ F¶ sshZn-I-\mWv Cu k`m-Øm-]-I³.

...........................................................................................................
Gallery
apdn-IÄ
1

Häbvt¡m c-p t]scm-¶nt¨m Xma-kn-¡m-hp¶XmWv. X¼-Xn-IÄ¡v H¶n- ¨m-bn-cn-¡pw. FÃm D]-I-c-W-§-fmepw kÖ-am-¡-s¸-«n-«p-Å-Xp-am-Wv. GXp kab ¯pw NqSp-sh-Åhpw sshZyp-Xnbpw e`y-am-bn-cn-¡pw.

2

Häbvt¡m c-p t]scm-¶nt¨m Xma-kn-¡m-hp¶XmWv. X¼-Xn-IÄ¡v H¶n- ¨m-bn-cn-¡pw. FÃm D]-I-c-W-§-fmepw kÖ-am-¡-s¸-«n-«p-Å-Xp-am-Wv. GXp kab ¯pw NqSp-sh-Åhpw sshZyp-Xnbpw e`y-am-bn-cn-¡pw.

kpJ-ku-I-cy-§Ä
apdn-IÄ
`£Ww
hnt\m-Z-§Ä, hymbmaw
B²ym-ßnI tkh-\-§Ä
Quick Contact
All rights reserved © 2014 Website designed by GL Info Tech